♦ Стратегия за развитието на училището тук

♦ Правилник за дейността на училището тук

♦ Годишен план на училището тук

♦ Организация на учебния ден Организация на уч. ден 

♦ Етичен кодекс тук

♦ Годишна програма за целодневна организация на учебния ден 

♦ Програма за превенция ранното напускане на училище 2018/2019 година

♦ Мерки за повишаване качеството на образованието

♦ Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на деца и уяеници от уязвими групи 2018/2019 година

♦ УУП 1клас тук

♦ УУП 2 клас тук

♦УУП 3 клас тук

♦УУП 4 клас тук

♦УУП 5 клас тук

♦УУП 6 клас тук

♦УУП 7 клас тук

♦УУП 8 клас тук

♦УУП 9 клас тук

♦ Мерки за повишаване качеството на образованието тук

♦ Програма за превенция на ранното напускане на училище тук

♦ Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи тук