Информация и данни за контакт с Администратора:

Наименование: Обединено училище „Христо Ботев“

ЕИК/Булстат: 000803084
Седалище и адрес на управление: с. Опан, община Опан, Р. България
Адрес за кореспонденция: с. Опан, община Опан, Р. България
Телефон: +359 4101 2384
Ел. поща: ou_opan@abv.bg
Интернет страница: www.ouopan.com

Данни за контакт с Длъжностното лице по защита на данните:

Име: Живко Павлов
Ел. поща: dpo@gdp.bg
Тел: + 359 2 492 0 112

Данни за контакт с Надзорния орган:
Комисия за защита на личните данни
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg